Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő(k) megnevezése:

A Swiss Medical Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1125 Budapest, Táltos utca 15/B II. emelet 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-046809; adószáma: 22989143-2-43) és a Swiss Medical Services Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi utca 22. földszint 4.; cégjegyzékszáma: 01-09-561648; adószáma: 12171864-2-43) a továbbiakban összefoglaló néven Swiss Clinic

E-mail: info@swissclinic.hu
Telefon: +36 (1) 225 0566
Honlap: www.swissclinic.hu 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.);
 • foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet

3. A hírlevélküldéshez kapcsolódó adatkezelés

 3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat az adatkezelés célja
e-mail cím a kapcsolattartáshoz szükséges adat

egészségügyi tájékoztató és reklámcélú levélküldés

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot (pl. az Ön nevét) tartalmazzon. Az Ön döntésétől függ, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön személyére, kilétére utaló információt tartalmaz.

 3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 3.3. Az adatkezelés időtartama

A Swiss Clinic a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@swissclinic.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4. Az gyógykezeléshez kapcsolódó adatkezelés

Jelen tájékoztató alkalmazásában gyógykezelésnek minősül minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is.

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.1.1. A gyógykezeléshez szükséges személyes adatok:

személyes adat az adatkezelés célja
természetes személyazonosító adatok (név; születési hely, idő; édesanyja születési neve)
 • az Ön azonosítása, illetve az Önnel való kapcsolattartás
 • gyógyító-megelőző tevékenység hatékony ellátásának elősegítése
társadalombiztosítási azonosító jel
 • az ellátás finanszírozásának elősegítése
lakcím a kapcsolattartáshoz szükséges adat

4.1.2. Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:

személyes adat az adatkezelés célja
telefonszám a kapcsolattartáshoz szükséges adat, nem szükséges megadnia
e-mail cím a kapcsolattartáshoz szükséges adat, nem szükséges megadnia

4.1.3. Az gyógykezelés igénybevételéhez szükséges egészségügyi adatok

Jelen pont alkalmazásában egészségügyi adatnak minősül az érintett személy testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

különleges adat az adatkezelés célja
egészségügyi adat az Ön mérlegelésétől függ, hogy milyen adatokat szolgáltat

 • az Ön eredményes gyógykezelésének elősegítése;
 • az Ön egészségi állapotának nyomon követése;
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele;
különleges adat az adatkezelés célja
egészségügyi adat
 • a betegjogok érvényesítése;
 • statisztikai vizsgálat;
 • hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás;

az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése, az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése

Amennyiben Ön foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében munkavállalóként veszi igénybe a Swiss Clinic szolgáltatását, úgy a fentiek kiegészülnek az alábbi adatkezelési célokkal:

különleges adat az adatkezelés célja
egészségügyi adat
 • a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik;
 • a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések – ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele;
 • foglalkozással kapcsolatos megbetegedések nyilvántartása

Valamennyi egészségügyi adatszolgáltatás az Ön mérlegelésétől függ, Ön jogosult eldönteni, hogy milyen adatot bocsát a Swiss Clinic rendelkezésére.

A mérlegelés során kérjük, legyen figyelemmel saját érdekeire, hiszen gyógykezelésének eredményessége nagyban függ a kezelőorvosa rendelkezésére bocsátott információktól, illetve arra, hogy Ön köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, és ennek keretében tájékoztatni őket

 • mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről);
 • saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti (így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról);
 • minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az Ön által a munkáltatójának adott hozzájárulás, amely alapján a munkáltatója adatainak átadására jogosult.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Ön jogosult hozzájárulását az önkéntesen rendelkezésre bocsátott, és a gyógykezelés során fel nem használt adatai – így e-mail címe és telefonszáma – vonatkozásában visszavonni.

Az egészségügyi dokumentációra vonatkozó adatkezelés kötelező időtartamát az Eütv. határozza meg, amelynek rendelkezései a Swiss Clinicre irányadóak, így az adatkezelés időtartama az ott meghatározott időtartamokhoz igazodik.

Egészségügyi dokumentáció a gyógykezelés során a Swiss Clinic tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően, ha az gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében indokolt, az adatok továbbra is nyilvántarthatók; ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt (röntgenfelvétel, CT stb.) az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

5. Az orvosi titoktartás

Ön jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott orvosi titkot – amely az egészségügyi és személyes adatok együttese – csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

Önnek joga van továbbá arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

A Swiss Clinic az orvosi titkot fokozott védelemben részesíti; az orvosi titok harmadik személy részére történő kiadására kizárólag abban az esetben jogosult, ha Ön – a kiszolgáltatandó titokkör pontos ismeretében – írásbeli felmentést ad a titok kiadására; valamint ha az adatátadásra törvény hatalmazza fel vagy kötelezi a Swiss Clinicet mint adatkezelőt.

Az Ön hozzájárulása hiányában is közölni kell egészségügyi adatait, ha azt

 • törvény elrendeli;
 • mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi;
 • az Ön ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya az Ön egészségi állapotának károsodásához vezethetnek.
 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által a hírlevélküldéshez megadott személyi adatokat a Swiss Clinic a hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltető Protopmail Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) szoftverével kezeli, aki az adattárolást saját szerverein (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) végzi.

Az Ön által megadott személyi és egészségügyi adatokhoz a Swiss Clinic munkavállalói, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, és a gyógykezelésben közreműködő személyek (pl. közreműködő orvosok) férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az Ön gyógykezelésében közreműködő orvosok és asszisztensek az adott vizsgálat vagy kezelés lefolytatása érdekében megismerhetik az Ön személyes és egészségügyi adatait. Emellett például a Swiss Clinic gyógyító tevékenységében közreműködő egyéb személyek pl. a radiológiai vagy laboratóriumi szolgáltatást végző társaságok alkalmazottai szintén megismerhetik az Ön személyes adatait is, ha gyógykezelése során képalkotó diagnosztikai eljárás vagy laborvizsgálat elvégzése válik szükségessé.

A Swiss Clinic csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára, például ha Ön olyan súlyos fertőző betegségben szenved, amellyel kapcsolatban a járványügyi szabályok előírják a megfelelő egészségügyi intézmények (pl. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Epidemológiai Központ) értesítését.

6.2. Adatbiztonsági intézkedések

6.2.1. Papíralapú tárolás

Papíralapon a Swiss Clinic az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációt az alábbi – a Swiss Clinic telephelyein, fióktelepein – elhelyezett zárható szekrényekben tárolja:

 • 1113 Budapest, Ibrahim u 26.
 • 1123 Budapest, Táltos utca 15. B. ép. em. 1.
 • 1183 Budapest, Hangár utca 5-37.
 • 1133 Budapest, Ipoly utca 8. fszt. 4.
 • 1123 Budapest, Győri út 20. földszint 1.
 • 1062 Budapest, Teréz körút 51.
 • 1089 Budapest, Orczy tér 1. földszint
 • 1092 Budapest, Köztelek utca 6.
 • 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8.
 • 1149 Budapest, Egressy út 35-51. földszint
 • 1201 Budapest, Nagysándor József utca 1-5. földszint 7.
 • 2112 Veresegyház, Kisrét u 1.
 • 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
 • 2040 Budaörs, Gervay Mihály út 9-11. földszint. lház. 4. em.
 • 2600 Vác, Posta park 2.
 • 2900 Komárom, Mylan utca 1.
 • 5516 Körösladány, Vásr tér 2.
 • 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. földszint. ép.
 • 9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 15.

Az adattárolás helye elsősorban attól függ, hogy Ön a Swiss Clinic melyik rendelőjében veszi igénybe a szolgáltatást, illetve amennyiben foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, úgy jellemzően a munkáltató által biztosított helyen kerül az egészségügyi dokumentáció tárolásra. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételére évekkel korábbi időpontban került sor, úgy a Swiss Clinic az adatokat tartalmazó okiratokat – iratkezelési szabályzatának megfelelően – irattározza, ilyen esetben előfordulhat, hogy zárható, bérelt iratraktárban helyezi el, melynek elérhetőségeiről kérésre tájékoztatjuk.

6.2.2. Elektronikus tárolás

A Swiss Clinic az elektronikusan rögzített egészségügyi dokumentációt a Swiss Clinic ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja: részben saját szerverein, részben pedig bérelt szervereken. A tárolásban közreműködő szolgáltató az INVITEL Hostmaster Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.). Az orvosi titok körébe tartozó adatoknak az internet nyílt, közcélú hálózatán történő továbbításakor SSL (Secure Socket Layer) protokoll alapú titkosítással biztosítja az adatok védelmét.

A Swiss Clinic az adatok rögzítése során az általa fejlesztett EKarton 2 betegirányítási rendszert használja, melynek célja, hogy a személyes és egészségügyi adatokat oly módon rendszerezze, amely a gyógykezelés adminisztrációját a kezelőorvosok számára a leginkább megkönnyíti.

6.3. Biztonsági intézkedések

A Swiss Clinic megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Ön személyes és egészségügyi adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Ennek érdekében az egészségügyi dokumentációt zárható szekrényben őrzi, melyekhez hozzáférésre csak az indok valószínűsítése mellett az arra jogosult személyeknek pl. orvosoknak, asszisztenseknek van. A szerveren tárolt személyes és egészségügyi adatokhoz való hozzáférést a Swiss Clinic naplózza, amely lehetővé teszi annak utólagos ellenőrzését, hogy ki, mikor és milyen adatokhoz fért hozzá.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Swiss Clinic tájékoztatását vonatkozóan, hogy a Swiss Clinic milyen személyes és egészségügyi adatait kezeli, egyúttal kérheti a jogalap, az adatkezelési cél, a forrás és az adatkezelés időtartamának megjelölését; továbbá arra vonatkozó tájékoztatását, hogy a Swiss Clinic kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította személyes vagy egészségügyi adatait.

Ön jogosult megismerni az Önről készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen azzal, hogy az egészségügyi dokumentációval a Swiss Clinic mint egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal pedig Ön mint beteg rendelkezik.

Ön jogosult továbbá

 • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni;
 • az Önre vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni;
 • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, arról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni;
 • a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni;
 • egészségügyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.

A Swiss Clinic az erre irányuló kérelmet annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Ön a Swiss Clinic jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy módosítsa valamely személyes adatát (például kérheti e-mail címének módosítását). A Swiss Clinic a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Egyebekben az egészségügyi dokumentációval kapcsolatban Ön jogosult az Ön által pontatlannak vagy hiányosnak vélt, Önre vonatkozó egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

7.3. A betekintéshez való jog korlátai, illetve speciális esetei

Amennyiben az Önről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak az Önre vonatkozó rész tekintetében gyakorolhatja betekintési jogát.

Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az Eütv. által arra felhatalmazott személyt illeti meg.

Az Ön házastársa, egyenesági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelme alapján – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – biztosítjuk az egészségügyi dokumentációba való betekintés jogát, ha

 • az egészségügyi adatra a kérelmezők életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség; és
 • az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

Az Ön halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségén kivonatot, másolatot készíteni.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a Swiss Clinic adatkezelése ellen írásban tiltakozzék, ha személyes adatát közvetlen üzletszerzés vagy közvélemény-kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így tiltakozhat az ellen, ha a Swiss Clinic az Ön adatait pl. egészségpénztár vagy biztosító részére kívánná átadni.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Swiss Clinic az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
 • postacím: 1530 Budapest Pf. 5;
 • honlap: http://www.naih.hu;
 • telefon: (+36 1) 391 1400;
 • telefax: (+36 1) 394 1410;
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Swiss Clinic egyébként kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége és titoktartási kötelezettségének gyakorlása során az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződésnek, a vonatkozó szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Hatályos: 2016. november 1. napjától visszavonásig